Links Sitemap Venhuizerweer voor mobiel Sitemap
 DISCLAIMER

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken,
verklaart u zich akkoord met de voorwaarden zoals hieronder beschreven


Gebruik van deze website
De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Ondanks het feit dat Venhuizerweer zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen en apparatuur die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Venhuizerweer beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Evenmin kan Venhuizerweer garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Aansprakelijkheid
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade ontstaan door het gebruik van deze website. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud van het materiaal op deze website en de werking van de website. Venhuizerweer doet geen toezeggingen met betrekking tot de geschiktheid voor enig doel van de informatie in de documenten en bijbehorende grafische voorstellingen die op deze website worden gepubliceerd. Al deze documenten en bijbehorende grafische voorstellingen worden zonder enige vorm van garantie verstrekt. Venhuizerweer wijst hierdoor alle garanties met betrekking tot die informatie, daaronder begrepen alle impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of eigendom, of garanties dat de informatie niet inbreukmakend is, van de hand. In geen geval is Venhuizerweer aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolgschade, of enige schade als gevolg van verhindering tot gebruik, verlies van gegevens of gederfde winst, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige daad, als gevolg van- of in verband met het gebruik of de prestaties van de op deze website beschikbaar gestelde informatie.

Koppelingen naar sites van derden
Deze website bevat koppelingen (hyperlinks) naar websites. Dergelijke koppelingen worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Venhuizerweer heeft geen zeggenschap over dergelijke websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan noch voor de koppelingen. Mocht u eigenaar zijn van een op Venhuizerweer geplaatste koppeling en hier geen prijs op stellen , neemt u dan contact op met het verzoek om de betreffende koppeling te verwijderen.

Auteursrechten
Alle rechten voorbehouden. Kopiëren, vermenigvuldigen, verspreiding en/of doorgeleiding van de informatie afkomstig van Venhuizerweer is uitsluitend toegestaan voor niet-commerciële doeleinden met bronvermelding en melding hiervan aan Venhuizerweer. Voor andere (commerciële) toepassingen van de actuele data van Venhuizerweer dient u schriftelijk (Email) toestemming te vragen.

Toepasselijk recht
Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Gebruik van de informatie
Alle informatie die het Venhuizerweer op internet publiceert is openbaar en mag in principe door derden worden gebruikt, mits de bron wordt vermeld. Onder deze voorwaarde staat het u vrij informatie te kopiëren van deze internetsite of links te leggen naar specifieke pagina's op deze site. Het is toegestaan om enkele foto's, illustraties en teksten te gebruiken voor eigen gebruik of om op uw eigen website te plaatsen met vermelding van Venhuizerweer. Het is NIET toegestaan om hele pagina's of hele secties van de website over te nemen zonder schriftelijke toestemming van Venhuizerweer.

Wijzigingen
Venhuizerweer behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Het verdient daarom aanbeveling om deze website geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Copyright (©) 2005 - 2018 Venhuizerweer - Alle Rechten Voorbehouden

Copyright © 2005 - 2024 Venhuizerweer | Venhuizen Noord-Holland - Alle Rechten Voorbehouden